รูปภาพ IIoTKub Platform ​

เพิ่มความมั่นใจข้อมูลหน่วยงาน ยกระบบ Cloud platform มาใว้บนเครือข่ายภายในหน่วยงาน ทั้งยังใช้ทรัพยากรเซิร์ฟเวอร์อย่างเต็มที่

ความแตกต่าง Platform บนคลาว์ดกับ Local

IIoT KUB Platform บนคลาว์ด ใช้บริการฟรีเพื่อใช้ร่วมกับบอรด์จาก PLC CENTER เก็บข้อมูลได้ 7 วัน

Platform บน local server แบบเช่ารายปี ใช้ร่วมกับบอร์ด PLC CENTER เก็บข้อมูลได้มากกว่า 1 ปี
Scroll to Top