factory 5.0 คืออะไร

Factory 5.0 เป็นคำที่ใช้เพื่ออธิบายขั้นตอนต่อไปของการพัฒนาในการรวมเทคโนโลยีขั้นสูงเข้ากับกระบวนการผลิต โดยสร้างจากหลักการของ Factory 4.0 (หรือที่เรียกว่า Industry 4.0)

factory 5.0 คืออะไร Read More »