คืออะไร ? อย่างไร รู้เลย !

บทความเกี่ยวกับ IIoT หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง .

Cloud Platform คือ

คลาวด์แพลตฟอร์ม คือชุดของทรัพยากรฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่ช่วยให้สามารถบริการโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นในการจัดการโฮสต์ เรียกใช้แอปพลิเคชันและข้อมูลภายใต้สภาพแวดล้อมของการประมวลผลแบบคลาวด์
Read More

factory 5.0 คืออะไร

Factory 5.0 เป็นคำที่ใช้เพื่ออธิบายขั้นตอนต่อไปของการพัฒนาในการรวมเทคโนโลยีขั้นสูงเข้ากับกระบวนการผลิต โดยสร้างจากหลักการของ Factory 4.0 (หรือที่เรียกว่า Industry 4.0)
Read More

Factory 4.0 คืออะไร

Factory 4.0 หรือที่เรียกว่า Industry 4.0 เป็นคำที่ใช้อธิบายการรวมเทคโนโลยีขั้นสูง เช่น ปัญญาประดิษฐ์ อินเทอร์เน็ตออฟติง (IoT) และการเรียนรู้ของเครื่องจักรในกระบวนการผลิต
Read More

Cloud คืออะไร

การประมวลผลแบบคลาวด์หมายถึง การให้บริการคอมพิวเตอร์ เช่น พื้นที่จัดเก็บ การประมวลผล ระบบเครือข่าย การวิเคราะห์ ระบบอัจฉริยะ และซอฟต์แวร์ ผ่านทางอินเทอร์เน็ต (ระบบคลาวด์)
Read More

IoT คืออะไร

Internet of Things (IoT) หมายถึงเครือข่ายที่เชื่อมต่อถึงกันของอุปกรณ์ที่ติดตั้งเซ็นเซอร์ ซอฟต์แวร์ ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เนท ทำให้สามารถรวบรวมและแลกเปลี่ยนข้อมูลได้
Read More

IIoT คืออะไร

หมายถึงการใช้เทคโนโลยี Internet of Things (IoT) ในโรงงานอุตสาหกรรม เป็นเครือข่ายของอุปกรณ์ซึ่งเชื่อมต่อถึงกัน อุปกรณ์ที่ติดตั้งเซ็นเซอร์สามารถสื่อสารระหว่างกันกับระบบภายนอกผ่านอินเทอร์เน็ต ตัวอย่างอุตสาหกรรม เช่นการผลิต การขนส่ง พลังงาน
Read More
Scroll to Top