IIoT คืออะไร

Industrial Internet of Things (IIoT) หมายถึงการใช้เทคโนโลยี Internet of Things (IoT) ในโรงงานอุตสาหกรรม เป็นเครือข่ายของอุปกรณ์ซึ่งเชื่อมต่อถึงกัน อุปกรณ์ที่ติดตั้งเซ็นเซอร์สามารถสื่อสารระหว่างกันกับระบบภายนอกผ่านอินเทอร์เน็ต ตัวอย่างอุตสาหกรรม เช่นการผลิต การขนส่ง พลังงาน

ในระบบ IIoT เซ็นเซอร์และอุปกรณ์เชื่อมต่อ จะรวบรวมข้อมูลจากจุดต่างๆ ในกระบวนการอุตสาหกรรม เช่น เครื่องจักร อุปกรณ์ และสายการผลิต ข้อมูลเหล่านี้จะถูกเก็บบันทึกบนระบบคลาล์ด เพื่อใช้วิเคราะห์และเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน ปรับปรุงประสิทธิภาพ และลดต้นทุน ตัวอย่างเช่น เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพของกระบวนการผลิต ระบุปัญหาคอขวดหรือความไร้ประสิทธิภาพของเครื่องจักร ปรับปรุงกระบวนการให้เหมาะสม การบำรุงรักษาเชิงคาดการณ์ การจัดการสินค้าคงคลัง และการเพิ่มประสิทธิภาพห่วงโซ่อุปทาน

โครงสร้าง IIoT

โครงสร้างของระบบ Industrial Internet of Things สำหรับอุตสาหกรรม (IIoT) อาจจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับการใช้งานในอุตสาหกรรม และเป้าหมายของระบบ อย่างไรก็ตาม องค์ประกอบทั่วไปสามารถแบ่งได้ตามนี้

1. เซ็นเซอร์และอุปกรณ์เชื่อมต่ออื่นๆ

เป็นอุปกรณ์ที่รวบรวมข้อมูลจากจุดต่างๆ ในกระบวนการทางอุตสาหกรรม ซึ่งอาจรวมถึงเซ็นเซอร์ ตัวควบคุม เกตเวย์ และฮาร์ดแวร์ประเภทอื่นๆ

2. โครงสร้างพื้นฐานด้านการสื่อสาร

ระบบ IIoT มักจะใช้เทคโนโลยีการสื่อสารที่หลากหลาย เช่น เครือข่ายแบบมีสายและไร้สาย เพื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์และถ่ายโอนข้อมูล

3. การรวบรวมและจัดเก็บข้อมูล

โดยทั่วไปแล้ว ข้อมูลจากเซ็นเซอร์และอุปกรณ์เชื่อมต่ออื่นๆ จะถูกรวบรวมและจัดเก็บไว้ในตำแหน่งที่ตั้งแบบรวมศูนย์ เช่น แพลตฟอร์มข้อมูลบนคลาวด์หรือเซิร์ฟเวอร์ข้อมูลภายในองค์กร

4. การวิเคราะห์ข้อมูลและการแสดงภาพ

เมื่อข้อมูลได้รับการรวบรวมและจัดเก็บแล้ว สามารถวิเคราะห์และแสดงภาพโดยใช้เครื่องมือต่างๆ เช่น แดชบอร์ด รายงาน และซอฟต์แวร์การวิเคราะห์

5. การดำเนินการและระบบอัตโนมัติ

จากข้อมูลเชิงลึกที่ได้รับจากการวิเคราะห์ข้อมูล ระบบ IIoT สามารถเรียกใช้และดำเนินการอย่างอัตโนมัติ หรือการแจ้งเตือนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและปรับปรุงประสิทธิภาพ

6. ความปลอดภัย

การรับรองความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของข้อมูลบนอุปกรณ์ในระบบ IIoT ถือเป็นข้อพิจารณาที่สำคัญ ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับมาตรการต่างๆ เช่น การเข้ารหัส การพิสูจน์ตัวตน และการควบคุมการเข้าถึง

มากกว่า 50% คนทั่วไป จะรู้จัก Industry 4.0 มากกว่า IIoT
Scroll to Top