Know how

Cloud Platform คือ

คลาวด์แพลตฟอร์ม คือชุดของทรัพยากรฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่ช่วยให้สามารถบริการโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นในการจัดการโฮสต์ เรียกใช้แอปพลิเคชันและข้อมูลภายใต้สภาพแวดล้อมของการประมวลผลแบบคลาวด์

Cloud Platform คือ Read More »

factory 5.0 คืออะไร

Factory 5.0 เป็นคำที่ใช้เพื่ออธิบายขั้นตอนต่อไปของการพัฒนาในการรวมเทคโนโลยีขั้นสูงเข้ากับกระบวนการผลิต โดยสร้างจากหลักการของ Factory 4.0 (หรือที่เรียกว่า Industry 4.0)

factory 5.0 คืออะไร Read More »

Factory 4.0 คืออะไร

Factory 4.0 หรือที่เรียกว่า Industry 4.0 เป็นคำที่ใช้อธิบายการรวมเทคโนโลยีขั้นสูง เช่น ปัญญาประดิษฐ์ อินเทอร์เน็ตออฟติง (IoT) และการเรียนรู้ของเครื่องจักรในกระบวนการผลิต

Factory 4.0 คืออะไร Read More »

Cloud คืออะไร

การประมวลผลแบบคลาวด์หมายถึง การให้บริการคอมพิวเตอร์ เช่น พื้นที่จัดเก็บ การประมวลผล ระบบเครือข่าย การวิเคราะห์ ระบบอัจฉริยะ และซอฟต์แวร์ ผ่านทางอินเทอร์เน็ต (ระบบคลาวด์)

Cloud คืออะไร Read More »

IoT คืออะไร

Internet of Things (IoT) หมายถึงเครือข่ายที่เชื่อมต่อถึงกันของอุปกรณ์ที่ติดตั้งเซ็นเซอร์ ซอฟต์แวร์ ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เนท ทำให้สามารถรวบรวมและแลกเปลี่ยนข้อมูลได้

IoT คืออะไร Read More »

IIoT คืออะไร

หมายถึงการใช้เทคโนโลยี Internet of Things (IoT) ในโรงงานอุตสาหกรรม เป็นเครือข่ายของอุปกรณ์ซึ่งเชื่อมต่อถึงกัน อุปกรณ์ที่ติดตั้งเซ็นเซอร์สามารถสื่อสารระหว่างกันกับระบบภายนอกผ่านอินเทอร์เน็ต ตัวอย่างอุตสาหกรรม เช่นการผลิต การขนส่ง พลังงาน

IIoT คืออะไร Read More »

Scroll to Top